RSPB • Ynys-hir

Swyddog Natur - Ynys-hir (Gweithio o adre/hybrid) - Nature Officer - Ynys-hir (Home-Based/Hybrid)

Employment type:  Contract
Salary:  £28420 - £31529 per annum

3–4 days/week at home

Fully flexible hours

Dog friendly

Job Description

In this role description, the English text follows the Welsh.

Gwybodaeth am y swydd

Mae hon yn swydd 12 mis, ac mae'n bosib y caiff y cyfnod hwn ei ymestyn os bydd cyllid ar gael. Mae'r swydd yn canolbwyntio ar yr adnoddau coed o gwmpas Bro Ddyfi a'r ardal ehangach, lle ceir rhai o olygfeydd mwyaf godidog Cymru a rhywogaethau sydd lawn mor odidog. Bydd deiliad y swydd hon yn dechrau cyflwyno Glasbrint Tir Canol, a gynlluniwyd ar y cyd, gan ganolbwyntio ar goetiroedd Derw Gorllewin yr Iwerydd:

• Dadansoddi beth mae pobl eisoes yn ei wybod am yr adnoddau coed yn yr ardal.
• Llunio arolygon cynefinoedd ar y cyd â thirfeddianwyr ac ar eu cyfer. Bydd yr arolygon hyn yn ymwneud â'u hadnoddau a'u rhywogaethau coed, a byddant yn rhoi sylw i'w gwybodaeth a'u huchelgeisiau.
• Ymwneud â'r gweithgarwch coedwigaeth yn yr ardal i gefnogi rheoli coedwigaeth gynaliadwy.

Byddwch yn aelod o dîm Tir Canol. Byddwch yn cwrdd yn rheolaidd â'ch gilydd, ac yn cydweithio'n rheolaidd mewn lleoliad sydd eto i'w gadarnhau.

Gweithgareddau allweddol:

• Cynnal arolygon, gan gynnwys defnyddio Pecyn Cymorth Bywyd Gwyllt Coetiroedd ac arolygon rhywogaethau dethol.
• Cynnal asesiadau o gynefinoedd (hyd at Gam 1) a chreu cynllun gweithredu ar y cyd â thirfeddianwyr i nodi cyfleoedd posibl.
• Cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol ar draws Bro Ddyfi a'r ardal ehangach gan ddatblygu cysylltiadau yn lleol o fewn sefydliadau a chymunedau.
• Nodi cyfleoedd i greu ac i adfer coetiroedd.
Byddwch yn gweithio gartref mewn man addas yn ardal ddaearyddol y prosiect. Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio o fewn i'r ardal hon.

Beth fydd angen i chi ei wneud?

Mae angen ichi fod yn dda iawn am drin pobl, a phrosiectau. Bydd angen gwybodaeth dda arnoch am fywyd gwyllt ac am reoli cynefinoedd yng Nghymru. Bydd angen ichi allu trin pobl yn ddeheuig a bydd angen ichi allu gweithio’n dda â phobl eraill. Bydd hefyd angen sgiliau dadansoddi cryf arnoch i brosesu gwybodaeth a dewis a dethol pethau pwysig er mwyn cyflawni Glasbrint Tir Canol. Mae bod yn angerddol am gysylltu pobl â bywyd gwyllt, a'u galluogi i weithredu er mwyn diogelu'r byd naturiol, yn bwysig ar gyfer y swydd hon.

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Ond, os nad ydych yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae deall enwau Cymraeg a gallu ynganu geiriau ac enwau'n gywir yn hanfodol. Yn ychwanegol fydd yn bwysig fod gennych ddealltwriaeth dda o’r ardal leol. Byddwch yn gweithio â siaradwyr Cymraeg yn rheolaidd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gweler pecynnau gwybodaeth ychwanegol ynghlwm a fydd yn rhoi mwy o oleuni i chi ar y rôl a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch chi'n ymgeisio.
Ar gyfer pob ymholiad am y rôl cysylltwch â - natalie.thomas@rspb.org.uk
Nodwch y bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen gais lle bydd cyfle i chi ddweud wrthym sut rydych yn bodloni'r meini prawf o fewn y pecyn gwybodaeth ychwanegol.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What’s the role about

This is a 12-month post, with the potential of longer term subject to funding. The role focuses on the tree resource centred around the Dyfi Valley and wider area, which has some of Wales’ most specular scenery and the species to match. This role will be starting to deliver the co-designed Tir Canol Blueprint, with a focus on woodlands including Western Atlantic Oak Woods:

• Analyse what is already known of the tree resource in the area
• Deliver habitat surveys for, and with, landowners of their tree resource and species which incorporates their knowledge and ambitions
• Engage with the public forestry in the area to support sustainable forestry management
You will sit within the Tir Canol team, working together and meeting regularly with each other at a location to be confirmed.
Key activities:
• Survey work, including using the Woodland Wildlife Toolkit and selected species surveys
• Habitat assessment (to phase 1 level) and action plan alongside landowners for possible opportunities
• Liaising with external partners and stakeholders across the Dyfi and wider area developing relationships locally within organisations and communities
• Identifying woodland creation and restoration opportunities

You will be work from home in the geographical area of the project. The successful applicant will be required to travel within this area.

What we need from you

You need to be brilliant with people, and projects. You’ll need good knowledge of wildlife and habitat management in Wales. You’ll need good people skills to work in a co-productive approach, and strong analytical skills to digest information and pick out critical points for delivery of the Tir Canol Blueprint. A passion for connecting people to wildlife and enabling them to take action to protect the natural world is important for this role.

The ability to speak Welsh would be desirable for this role. However, if you are not a fluent Welsh speaker having an understanding of Welsh names and correct pronunciation is essential. Additionally it is important that you have a good understanding of the local area. The role will be working with Welsh speakers regularly.

Additional Information

Please see attached additional information packs which will give you more insight into this role what to expect when you apply.
For all application/role enquiries please contact - natalie.thomas@rspb.org.uk
Please note that you will be required to complete an application form where you will have the opportunity to tell us how you meet the criteria set out in the additional information pack.

Company benefits

Open to part-time employees
Open to compressed hours
Sabbaticals
Enhanced maternity leave
Enhanced paternity leave
Adoption leave
Shared parental leave
24 days annual leave + bank holidays
Enhanced sick pay

The FlexScore® is the result of a rigorous 2-step verification of a company’s flexibility

First we assess the flexibility options RSPB provides and then we anonymously survey a statistically significant proportion of their employees to make sure RSPB is as flexible as they say they are. Our assessment is based on the six key elements of flexibility: location, hours, autonomy, benefits, role modelling and work-life balance.

We ask the hard questions so you don’t have to.

Working at RSPB

Company employees

2400

Gender diversity (male:female)

41:59

Office locations

Across all 4 UK Countries
What employees are saying

I feel the RSPB is very flexible and this is reflected through the Line Management chain - I know I have the flexibility on a daily basis to start early / finish late, if something crops up at home - I am very satisfied :)

RSPB Employee

More roles at RSPB
Awards & Achievements
Most flexible Charity & Tech For Good companies – 2nd

Most flexible Charity & Tech For Good companies – 2nd

Industry awards 2022