RSPB • RSPB Cymru - HQ

Head of Communications & Marketing (Wales - RSPB Cymru - HQ )

Employment type:  Full time
Salary:  £42768 - £47446 per annum

3–4 days/week at home

Fully flexible hours

Dog friendly

Job Description

This is a wonderful opportunity to join a great team saving nature and inspiring people in one of the most beautiful landscapes in the UK.

The Head of Communications & Marketing creates communications strategies to support our vision that people understand, support and engage with the work of RSPB Cymru. This role leads our communications development and delivery in Wales, in line with the RSPB communications strategy.

The role sits within the Fundraising and Communications team, leads a team of four and reports to the Head of Fundraising and Communications.

Essential skills, knowledge and experience:
1. Sound knowledge and experience of communications strategy and planning, communications regulation and compliance, reputation risk management
2. Understanding of brand strategy and how this should be implemented in country context
3. Excellent leadership and people management skills – experience of leading and developing teams to develop team embers for high performance and build a positive culture
4. Excellent written and verbal communication skills to present, influence and represent the organisation
5. Experience of providing professional expertise and advice relating to communications
6. A degree level qualification in a relevant subject or able to show equivalent ability through work experience

This is a Permanent, Full-Time role for 37.5 hours per week. The role is hybrid and you can be based anywhere within Wales, travel will be expected. Welsh language skills are essential for this role.As part of this application process, you will be asked to complete an application form including evidence of how you meet the skills, knowledge, and experience listed above. For more information about the essential skills and knowledge, please contact karen.harvey@rspb.org.uk

Interviews for this position will be held on Friday 16 December via Microsoft Teams. For further information about the role, please contact ffion.llyr@rspb.org.uk

_________________________

Mae hwn yn gyfle gwych i ymuno â thîm gwych sy’n achub byd natur ac yn ysbrydoli pobl yn un o dirweddau harddaf y DU.

Rydyn ni’n chwilio am arbenigwr Cysylltiadau Cyhoeddus i arwain ein gwaith cyfathrebu lleol yng Nghymru, gan weithio gyda chymheiriaid ledled y DU, i ddatblygu cynlluniau cyfathrebu i ymgysylltu a grymuso, gan addasu dulliau gweithredu sy’n addas i gyd-destun Cymru.

Mae’r Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata yn creu strategaethau cyfathrebu i gefnogi ein gweledigaeth bod pobl yn deall, yn cefnogi ac yn ymgysylltu â gwaith RSPB Cymru. Mae’r swydd hon yn arwain y gwaith o ddatblygu a darparu cyfathrebu yng Nghymru, yn unol â strategaeth gyfathrebu’r RSPB.
Mae’r swydd yn rhan o’r tîm Codi Arian a Chyfathrebu, yn arwain tîm o bedwar ac yn adrodd i’r Pennaeth Codi Arian a Chyfathrebu.

Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad hanfodol:
1. Gwybodaeth gadarn a phrofiad o gynllunio a strategaeth gyfathrebu, rheoleiddio a chydymffurfiaeth a rheoli risg enw da
2. Dealltwriaeth o strategaeth y brand a sut y dylid gweithredu hyn yng nghyd-destun y wlad
3. Sgiliau arwain a rheoli pobl - profiad o arwain a datblygu timau i ddatblygu aelodau o’r tîm ar gyfer sicrhau perfformiad o safon uchel a meithrin diwylliant cadarnhaol
4. Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac ar bapur i gyflwyno, dylanwadu a chynrychioli’r sefydliad
5. Profiad o ddarparu cyngor ac arbenigedd proffesiynol ynglyn â chyfathrebu
6. Cymhwyster lefel gradd mewn pwnc perthnasol neu’n gallu dangos gallu cyfatebol drwy brofiad gwaith

Mae hon yn swydd Amser Llawn, Parhaol am 37.5 awr yr wythnos. Mae hon yn swydd hybrid a gallwch fod yn unrhyw le yng Nghymru. Disgwylir i chi deithio. Mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Fel rhan o’r broses ymgeisio, gofynnir i chi lenwi ffurflen gais gan gynnwys tystiolaeth ynghylch sut rydych chi’n bodloni’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiad a restrir uchod. I gael rhagor o wybodaeth am y sgiliau a’r wybodaeth hanfodol neu am ffurflen yn y Gymraeg, cysylltwch â karen.harvey.rspb.org.uk karen.harvey@rspb.org.uk

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ddydd Gwener 16 Rhagfyr drwy Microsoft Teams. I gael rhagor o fanylion am y swydd, cysylltwch â: ffion.llyr@rspb.org.uk

Mae’r RSPB yn gyflogwr cyfle cyfartal. Mae Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 yn berthnasol i’r swydd hon.

Company benefits

Open to part-time employees
Open to compressed hours
Sabbaticals
Enhanced maternity leave
Enhanced paternity leave
Adoption leave
Shared parental leave
24 days annual leave + bank holidays
Enhanced sick pay

The FlexScore® is the result of a rigorous 2-step verification of a company’s flexibility

First we assess the flexibility options RSPB provides and then we anonymously survey a statistically significant proportion of their employees to make sure RSPB is as flexible as they say they are. Our assessment is based on the six key elements of flexibility: location, hours, autonomy, benefits, role modelling and work-life balance.

We ask the hard questions so you don’t have to.

Working at RSPB

Company employees

2400

Gender diversity (male:female)

41:59

Office locations

Across all 4 UK Countries
What employees are saying

I feel the RSPB is very flexible and this is reflected through the Line Management chain - I know I have the flexibility on a daily basis to start early / finish late, if something crops up at home - I am very satisfied :)

RSPB Employee

More roles at RSPB
Awards & Achievements
Most flexible Charity & Tech For Good companies – 2nd

Most flexible Charity & Tech For Good companies – 2nd

Industry awards 2022